www.oblatum.pl   |    telefon: 502 740 215   |    email: oblatum@gmail.com

Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

Regulamin OBLATUM

Sklep internetowy www.oblatum.plcom jest prowadzony przez firmę FPH OBLATUM Ewa Rogal z biurem handlowym przy ul. Stawowej 5, 32-340 Wolbrom, NIP: 637-010-92-06 oraz REGON: 271697382

Postanowienia Ogólne
1. FPH OBLATUM Ewa Rogal prowadzi sprzedaż opłatków wigilijnych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane poprzez formularz znajdujący się pod adresem www.oblatum.pl
2. Zamówione i opłacona dostawa opłatów jest wysyłana pod wskazany adres w terminie 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Dostawy opłatków są realizowane w Polsce za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz DHL w formie usługi priorytetowej poleconej – deklarowany czas dostawy przez Pocztę Polską o DHL wynosi 24 h. Wszystkie opłatki możemy wysłać także za dodatkową opłatą (wg cennika Poczty Polskiej) w dowolne miejsce na świecie. Termin dostarczenia opłatków za granicę jest dłuższy, niż 3 dni.
3. Klient może również zamówić opłatek z życzeniami niewypisany. Oblatum dostarczy przesyłkę opakowaną w kopertę pod adres klienta lub inny, podany w formularzu zamówienia.
4. Opisy, zdjęcia oraz wpisy w serwisie www.oblatum.pl są własnością FPH OBLATUM Ewa Rogal.
5. Ceny przedstawione w sklepie internetowym są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.


6. Cena podana w sklepie zawiera koszt produktu wraz z wypisaniem wybranych lub podanych życzeń, zawiera także koszt doręczenia pocztówki do adresata. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat (nie dotyczy przesyłek zagraniczych). W przypadku wysyłki pocztówki w dowolne miejsce na świecie dodatkowa opłata pcztowa wynosi 15 zł brutto.


7. Niektóre produkty mogą być objęte promocją, która trwa w określonym terminie i obejmuje tylko konkretne produkty.
8. Opłatki są zabezpieczone przed powstaniem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub DHL.
9. FPH OBLATUM Ewa Rogal jest właścicielem znaku towarowego OBLATUM na podstawie świadectw rejestracji w Urzędzie Patentowym oraz posiada wyłączne prawo do używania znaku towarowego zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz.1117 z późn. zm.– j.t.).

Warunki złożenia zamówienia

10. Klientem jest osoba, która złożyła zamówienie za pośrednictwem formularza na stronie www.oblatum.pl, dokonała przelewu i zaakceptowała niniejszy regulamin.
11. Sprzedający dostępny jest pod numerami telefonu +48 32 644 11 46, +48 502 740 215  oraz pod adresem e-mail oblatum@gmail.com
12. Ewentualnych zmian w zamówieniu można dokonywać do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia i dokonania opłaty.

Zasady składania zamówień
13. Klient składa zamówienie wskazując rodzaj opłatków, które zamierza nabyć i określa ilość danego towaru, a następnie wybiera polecenie „Dodaj do koszyka”. Po wybraniu produktu i określeniu jego ilości, klient podaje w formularzu dane kontaktowe osoby, do której OBLATUM ma dostarczyć czekoladową opłatki. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska adresata, ulicy wraz z numerem, miejscowości oraz kodu pocztowego. Klient wskazuje też w koszyku sposób płatności i potwierdza zamówienie.
14. Klient podaje treść, która ma zostać wysłana do adresata jako wiadomość.

Klient może też wybrać treść z listy życzeń. Sprzedawca wypisze pocztówkę i prześle ją do adresata.


15. Po złożeniu zamówienia www.oblatum.pl przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail, podany przez klienta. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu zamówienia.
16. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
17. OBLATUM ponosi odpowiedzialność wyłącznie za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia z przyczyn leżących po stronie sklepu www.oblatum.pl

Terminy i zasady realizacji zamówienia
18. Opłatki lub wybraną formę opłatków z zyczeniami wysyłamy pod wskazany przez klienta adres najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia oraz dokonania opłaty. Towar jest wysyłany przesyłką poleconą priorytetową (Poczta Polska, DHL) – deklarowany czas dostarczenia takiej przesyłki przez Pocztę Polską wynosi w Polsce 24 h. Termin dostarczenia opłatków  za granicę jest dłuższy.
19. Wybraną i opłaconą pocztówkę możemy na życzenie klienta wysyłać pod wskazany adres w innym terminie, określonym przez klienta – tak, aby dotarła do adresata przed terminem określonym w zamówieniu. Czas realizacji zamówienia: 3 dni robocze (dotyczy przesyłek polskich).
20. Klient ma możliwość wglądu w stan realizacji zamówienia skierowanego do wysyłki.
21. Jeżeli listonosz nie zastanie adresata poleconej przesyłki, zostawi awizo, które należy odebrać na poczcie pod wskazanym adresem w ciągu tygodnia.
22. Pocztówki adresowane do firm, szpitali, hoteli, dużych firm doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
23. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np. z powodu podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru pocztówki, nieodebrania awizo itp. Oblatum nie ponosi odpowiedzialności i nie zwróci uiszczonej przez klienta opłaty.
24. Klient/odbiorca powinien w obecności listonosza sprawdzić stan dostarczonej przesyłki. W razie ewentualnych wad w jakości opłatków  należy w obecności listonosza sporządzić protokół powstania szkody i przesłać go do sprzedawcy wraz z pisemną reklamacją.

Ceny
25. Ceny przedstawione w sklepie internetowym zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.


26. Cena zawiera koszt produktu wraz z wypisaniem życzeń wybranych z listy lub podanych przez kupującego, nie zawiera także koszt doręczenia pocztówki do adresata. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za wysyłkę towaru (nie dotyczy wysyłki za granicę). W przypadku wysłania pocztówki opłatkowej za granicę FPH OBLATUM Włodzimierz Rogal pobiera dodatkową opłatę w wysokości 15 zł. Kwotę tę należy uwzględnić podczas dokonywania przelewu.


27. Niektóre produkty mogą być objęte promocją, która trwa w określonym terminie i obejmuje tylko konkretne produkty.
28. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności.
29. Każdorazowo wystawiany jest paragon, który jest dostarczany skanem wyłącznie na życzenie klienta, zaznaczone w UWAGACH, w formularzu zamówienia.
30. Na życzenie wystawiamy także fakturę VAT, którą przesyłam pod adres będący na fakturze bądź pod adres wskazany przez klienta w UWAGACH w formularzu zamówienia.
31. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

Reklamacje

32. www.oblatum.pl odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
33. Reklamację może składać wyłącznie klient - osoba zamawiająca i opłacająca produkt.
34. Reklamację należy składać e-mailem. Niezbędne jest nadesłanie na adres: oblatum@gmail.com, zdjęcia produktu uznanego za wadliwy oraz przesłanie go do biura handlowego FPH OBLATUM Ewa Rogal, ul. Stawowa 5, 32-340 Wolbrom.
35. Reklamowany produkt musi być dostarczony w identycznym stanie, jak na zdjęciu nadesłanym wcześniej e-mailem. Klient jest zobowiązany należycie opakować towar, by nie dopuścić do dodatkowych uszkodzeń w transporcie.
36. Rozpatrzenie reklamacji przez OBLATUM możliwe jest wyłącznie pod warunkiem dostarczenia mu reklamowanego produktu.
37. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty jej złożenia. W uzasadnionych sytuacjach rozpatrzenie reklamacji może potrwać do 30 dni.
38. Oblatum ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wartości reklamowanego produktu. Ewentualne roszczenia klienta nie mogą przekraczać wartości zamówionego produktu.

Zwroty towaru i odstąpienie od umowy
39. Z uwagi na specyfikę produktu, zapakowanego w kartonik, nie przyjmujemy zwrotów towaru. Nasz produkt jest dostarczany do klienta w opakowaniu i nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

40. Pozostałem produkty takie jak świece wigilijne, sianko, kartki podlegają zwrotowi w terminie do 14 dni od momentu zakupu.

Postanowienia końcowe:
41. W sprawach nie określonych niniejszym regulaminem oraz we wszelkich spornych kwestiach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
42. Właściciel serwisu internetowego www.oblatum.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności OBLAUM.

43. Oblatum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość w stosunku do nowych zamówień.

44. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.08.2019r.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl